{{displayCategoryName(item)}}
Giảm: {{item.discountAmount}}% {{convertPricesK(item.discountAmount)}}

ĐH tối thiểu: {{convertPrices(item.minSpend)}}
Lưu ý: {{splitContent(item.note,40)}} Xem chi tiết

 HSD: {{convertTimeSpanToDate(item.expiredAt,'dd/MM')}}

Giảm {{item.discountAmount}}% {{convertPricesK(item.discountAmount)}}

Tối đa: {{convertPrices(item.discountAmount)}} {{convertPrices(item.discountReward)}} {{item.discountAmount}}%
Nghành hàng: {{displayCategoryName(item)}}
ĐH tối thiểu: {{convertPrices(item.minSpend)}}
Thể lệ: {{item.usageTerms}}
Lưu ý:
{{item.note}}
Không có mã giảm giá nào!
Loading...
Xem thêm
Hiển thị từ {{pagingInfo.offset + 1}} đến {{ (pagingInfo.offset + pagingInfo.itemsPerPage) > pagingInfo.total ? pagingInfo.total : (pagingInfo.offset + pagingInfo.itemsPerPage)}} trong tổng {{pagingInfo.total}}